JavaScript

The JavaScript Beginner’s Handbook

javascript

Cẩm nang dành cho người mới bắt đầu JavaScript (Phiên bản 2020) JavaScript is one of the most popular programming languages in the world. https://www.freecodecamp.org/news/the-complete-javascript-handbook-f26b2c71719c/ Nguồn tham khảo: https://www.freecodecamp.org/news/

Read More »

Cách tạo nút ‘Đọc thêm / Thu gọn’ bài viết

web

Hôm nay, có khách hàng yêu cầu mình thêm nút ‘Đọc thêm / Thu gọn’ cho bài viết, mình làm xong rồi, nên muốn chia sẻ lại đoạn code cho bạn cùng tham khảo. Đoạn văn bản được viết dưới dạng HTML như sau: <div class="text1"> <span class="teaser">text goes here</span> …

Read More »